f

Servicii

cadastru
a
Măsurări de suprafețe
Cadastru
a
Funcția de impozitare
Valoarea tehnică
Cadastru si Topografie Vaslui
a
Funcție juridică
Identificarea proprietății

Ce reprezinta serviciile de Cadastru si Topografie Vaslui?

             Cadastrul și intabularea este procesul de identificare, măsurare și înscriere în Registrul de Carte Funciară, fiind obligatoriu oricărui bun imobiliar, fie că este un apartament, o casă sau un  teren și indiferent dacă modalitatea de dobândire a acestuia este prin  vânzare-cumpărare, donație, succesiune, partaj sau precontract de vânzare-cumpărare.

Intabularea unui imobil îndeplinește aceeași funcție cu identificarea unei persoane prin cartea de identitate.

Cadastrul  reprezintă activitatea umană de inventariere a resurselor funciare, în scopul stabilirii impozitelor. În epoca contemporană, cadastrul și-a lărgit domeniul de aplicare, astfel acum însemnând evidența tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile, fie că este vorba despre pământ, ape, păduri, sau construcții.

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Cracateristicile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul.

Finalitatea sistemul de evidență al cadastrului este înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.).

Cadastrul are 3 funcții importante:

 1. Funcția tehnică , ce se realizează prin măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
 2. Funcția economică, ce evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.
 3. Funcția juridică, ea realizîndu-se prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea sabîn cartea funciară.

Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996

 

ACTE NECESARE

Actele necesare întocmirii documentaţiei cadastrale variază în funcţie de fiecare caz în parte. În toate situaţiile însă este nevoie de:

– actele de identitate ale proprietarului (foto copie)

– certificatul fiscal de la Administraţia Financiară (Direcţia Taxe şi Impozite) – conform -căruia să reiasă că apartamentul este la zi cu plata către stat.
– acte de proprietate – act de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare primire (în cazul achiziţiei apartamentului de la stat), act donaţie, hotărâre judecătorească definitivă sau certificat de moştenitor (în funcţie de fiecare situaţie în parte).

– acte de identitate proprietar – carte de identitate sau paşaport, în cazul cetăţenilor străini

– Certificat fiscal de la Direcţia Taxe şi Impozite

– Cerere tip, completată şi semnată de proprietar, furnizată de expertul autorizat în lucrări de cadastru

–           Declaraţie privind limitele proprietăţii pentru care se execută măsuratorile, furnizată de expertul autorizat în lucrări de cadastru

– Cerere de înregistrare în Carte Funciară, furnizată tot de expert

În 30 de zile de la obținerea procesului verbal de recepție a casei de la Primărie, se deschide un rol fiscal.

 

Rolul fiscal pentru casă se obține având următoarele  acte:

 • contract vânzare-cumpărare teren, original + copie
 • autorizație de construire, originalul + copie
 • procesul verbal de recepție a terminării lucrărilor, originalul + copie
 • procură notarială, dacă persoana care deschide rolul fiscal nu este și proprietarul
 • declarație tip
 • taxe de deschidere

 

Tarifele pentru serviciile furnizate sunt reglementate prin Ordin al Ministerului Afacerilor Interne.

Regulamentul cu întreg conținutul modului de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară este publicat pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

 

 

Actele necesare pentru realizarea documentatiei de cadastru sunt prevazute in Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicitățiiimobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor actenormative​.

 

Documentația necesară pentru  intabulare teren

Documente în copii legalizate

Contract de vânzare cumpărare

 • Titlu de proprietate
 • Certificat de moștenitor
 • Contract de schimb/donație
 • Ordinul prefectului
 • Sentința civilă și irevocabilă
 • Contract de partaj
 • Sentința de divorț
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces

Documente în original

 • Certificat de atestare fiscală

Documente în copii simple

 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietar/i

 

 

Documente necesare – Intabulare apartament

 Documente în copii legalizate

Contract de vânzare cumpărare

 • Contract de vânzare cumpărare cu plata în rate
 • Contract de împrumut/rate
 • Titlu de proprietate
 • Certificat de moștenitor
 • Contract de schimb/donație
 • Contract de construire
 • Sentința civilă definitivă și irevocabilă
 • Contract de partaj
 • Sentința de divorț
 • Adeverința de achitare integrală
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces

Documente în original

 • Certificat fiscal

 Documente în copii simple

 • Carte de indentitate / Buletin de identitate proprietar/i
 • Schiță apartament

 

 

Documentația necesară pentru înscriere construcție

Documente în copii legalizate

 • Autorizație de construire
 • Proces verbal de terminare a lucrării

Documente in original

 • Certificat de atestare fiscală
 • Extras de Carte Funciară pentru Informare
 • Adeverința cu adresa imobilului
 • Certificat de atestare a edificării construcției

Documente in copii simple

 • Contract de vânzare cumpărare al terenului
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
 • Certificat energetic
 • Planul construcției avizate spre neschimbare
 • Carte de indentitate / Buletin de identitate proprietar/i

 

 

Documentația necesară pentru  dezmembrare imobil

 Documente în original

 • Extras de Carte Funciară pentru Informare

Documente în copii simple

 • Certificat de Urbanism (pentru dezmembrare imobil în mai mult de două loturi)
 • Contract de vânzare cumpărare
 • Planul de Amplasament și Delimitare a Imobilului
 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietar/i

 

 

 

Documentația necesară  pentru  alipire imobil

Documente în original

 • Extras de Carte Funciară pentru Informare

Documente în copii simple

 • Certificat de Urbanism
 • Contract de vânzare cumpărare
 • Plan de Amplasament și Delimitare a Imobilului
 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietar/i

 

 

Documentația necesară pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan

– Cerere pe formular tipizat

– Certificatul de urbanism,

– Extrasul de carte funciară pentru informare

– Documentaţia cadastrală;

– Avizul Administraţiei Naţionale de Îmbunatăţiri Funciare

– Documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate;

– Copii ale documentelor de plată

– Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului,

– Avizul Direcţiei de consolidare a proprietăţii,

-Memoriul tehnic al lucrării aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol

 

Documentația necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, aprobate prin PUG si PUZ1

– Cerere pe formular tipizat

– Certificatul de urbanism, de planul de situaţie, cu amplasamentul propus al obiectivului de investiţie, în care se evidenţiază suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol ;

– Extrasul de carte funciară pentru informare și copia actului de proprietate ;

– Documentaţia cadastrală ;

– Avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunatăţirilor Funciare

 

Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol,situate în intravilan, se intocmeşte în 3 exemplare.

Obiectul de lucru al publicității imobiliare

Reprezintă înscrierea în cartea funciară a actelor și a faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ. Se realizează de către oficiile teritoriale (O.C.P.I.) pentru imobilele din raza de activitate a acestora. Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând aceluiași proprietar, formează un imobil care se identifică printr-un număr cadastral unic și se înscrie într-o carte funciară.

Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, registru gestionat de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.

Lângă acest registru se alipește registrul de intrare, planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise. Registru are un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

Componentele esențiale ale sistemului cadastral și a cărții funciare sunt imobilul și proprietarul. Imobilul este terenul format din una sau mai multe parcele alăturate, indiferent de categoria de folosință, cu sau fără construcții, situat pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari si identificat printr-un număr cadastral unic.

Sistemul integrat de cadastru si carte funciară au următoarele roluri:

a) stabilește informațiile tehnice, economice și juridice referitoare la imobile;

b) garantează publicitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;

c) oferă date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței imobiliare;

d) contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la facilitarea creditului ipotecar.

Echipa noastră lucrează sub deviza unor valori importante

Megabiz | Cadastru si Topografie Vaslui

Oamenii care formează echipa noastră sunt cei mai buni în domeniul lor. Acest nivel de competență asigură funcționarea optimă a întregii echipe pentru a livra mereu proiecte de calitate superioară.

Fiecare proiect este rezultatul expertizei, abilităților echipei și a ultimei tehnologii disponibile.

Precizia absolută și acuratețea pentru fiecare măsurătoare reprezintă principala grijă a companiei.

Căutăm să oferim clienților cele mai bune informații în prezentarea cea mai potrivită și relevantă pentru fiecare.

Suntem conștienți și înțelegem că munca depusă de noi și timpul de reacție are un impact important asupra succesului proiectului clientului. De aceea ne asigurăm mereu de furnizarea la timp.

Pentru a realiza acest lucru, facem planuri detaliate și ne folosim resursele în mod eficient, păstrând în tot acest timp o comunicare deschisă între noi și clienți.

Ai un proiect si vrei sa colaboram?

Trimite-ne un email

  100
  Experienta din proiecte
  100
  Deschidere către colaborări
  92
  Planuri realizate
  100
  Dorință spre perfecțiune
  d
  Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor